Projekty a záverečné práce

Prehľad

  Zimný semester   Letný semester
  Projekt Termín odovzdania  Ďalšie info.   Projekt Termín odovzdania  Ďalšie info.
RK (Bc.) BP1 09.01.2017 Vedené práce   BP2 19.05.2017 Vedené práce
RK (Ing.) Projekt - Odborná prax 09.01.2017 Zaradenie študentov [ZS 16/17]   Projekt - Odborná prax 19.05.2017 Zaradenie študentov [LS 16/17]
DP2 09.01.2017 Vedené práce  

DP1

19.05.2017 Vedené práce
        DP3 19.05.2017 Vedené práce

 

Príloha: 

 

Robotika a kybernetika

Bakalársky študijný program.

 

Bakalársky projekt 1

Anotácia: Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému. Získavanie informácií a štúdium. Hrubý návrh riešenia problému. Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.
Zodpovedná za predmet: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS. Súbor pomenujte nasledovne: BP1_RaK_meno študenta
Hodnotenie: Klasifikovaný zápočet podľa platnej klasifikačnej stupnice, hodnotí vedúci práce.

Pre získanie klasifikovaného zápočtu za výsledky práce získané počas ZS musí študent odovzdať písomnú priebežnú správu o riešení projektu v elektronickej forme. Súčasťou správy musí byť oskenované zadanie projektu. Odporúčaný rozsah správy je 10 – 20 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 

Bakalársky projekt 2

Anotácia BP2: Návrh a overenie riešenia problému.
Anotácia predmetu Bakalárska záverečná práca: Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľba metódy riešenia a interpretácia výsledkov projektu. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.
Zodpovedná za predmet: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. 

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS (do CRZP) [postup odovzdávania ZP]. Súčasne je potrebné odovzdať p. Semanovej (D415): dva exempláre vytlačenej a zviazanej práce, dva exempláre dokumentu Licenčná zmluva a dve elektronické médiá (CD, DVD - v papierovej obálke vlepené na vnútornú zadnú stranu obalu jednotlivých prác), obsahujúce úplný text bakalárskej práce (formát .doc, resp. .pdf) a technickú dokumentáciu. Do jedného exempláru práce sa vkladá (súčasť väzby) originál zadania záverečnej práce, do druhého kópia.
Obhajoba a hodnotenie:  Informácie budú zverejnené v časti Štátne skúšky.

Podmienkou udelenia klasifikovaného zápočtu z predmetu Bakalársky projekt 2 je odovzdanie záverečnej práce (bakalárskej práce) stanoveným postupom v stanovenom termíne. Odporúčaný rozsah správy je 30 - 40 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 

Robotika a kybernetika

Inžiniersky študijný program.

 

Projekt - Odborná prax

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS. Súbor pomenujte nasledovne: OP_RaK_meno študenta.
Hodnotenie: Klasifikovaný zápočet podľa platnej klasifikačnej stupnice, hodnotí vedúci projektu.

Pre získanie klasifikovaného zápočtu za výsledky práce získané počas semestra musí študent odovzdať písomnú správu o riešení projektu v elektronickej forme. Súčasťou správy musí byť oskenované zadanie projektu. Odporúčaný rozsah správy je 5 – 10 strán.

Šablóna pre písomnú správu je v prílohe nižšie.

 

 

Diplomový projekt 1

Anotácia: Štúdium problematiky, získavanie zdrojov. Analýza problému. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Termín odovzdania:  
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF cez miesto odovzdania v predmete Diplomový projekt 1 v AIS. Názov súboru: DP1_RaK_meno študenta.
Hodnotenie: Klasifikovaný zápočet podľa platnej klasifikačnej stupnice, hodnotí vedúci práce.

Pre získanie klasifikovaného zápočtu z predmetu Diplomový projekt 1 musí študent odovzdať písomnú priebežnú správu o riešení projektu v elektronickej forme. Súčasťou správy musí byť oskenované zadanie projektu. Odporúčaný rozsah správy je 10 – 30 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 

Diplomový projekt 2

Anotácia: Štúdium zdrojov, analýza problému. Návrh riešenia. Overenie vybraných častí riešenia. Písomná prezentácia a obhajoba výsledkov riešenia projektu.
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS. Súbor pomenujte nasledovne: DP2_RK_meno študenta.
Hodnotenie: Klasifikovaný zápočet podľa platnej klasifikačnej stupnice, hodnotí vedúci práce a komisia.

Podmienkou udelenia klasifikovaného zápočtu z predmetu DP2 je odovzdanie písomnej správy o riešení DP1 a DP2 v elektronickej forme a obhajoba práce pred minimálne 2-člennou komisiou. Výsledný hardvérový alebo softvérový produkt sa pri obhajobe nepredvádza. Komisia pri hodnotení projektu berie do úvahy hodnotenie vedúceho projektu, úroveň prezentácie a obhajoby. Súčasťou správy musí byť

 1. oskenované zadanie diplomového projektu
 2. zoznam výsledkov dosiahnutých pri riešení počas druhého semestra diplomového projektu
 3. návrh a popis realizovaných metód riešenia v zmysle zadania
 4. celkové zhodnotenie práce v prvom a druhom semestri riešenia diplomového projektu spolu s plánom na tretí semester (DP 3)

Odporúčaný rozsah správy je 20 – 40 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 

Diplomový projekt 3

Anotácia: Podrobný návrh riešenia. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie. Overenie riešenia. Písomná prezentácia a obhajoba výsledkov riešenia projektu.
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS (do CRZP) [postup odovzdávania ZP]. Súčasne je potrebné odovzdať p. Semanovej (D415): dva exempláre vytlačenej a zviazanej práce (v nerozoberateľnej väzbe, tvrdé dosky alebo tepelná väzba), dva exempláre dokumentu Licenčná zmluva a dve elektronické médiá (CD, DVD) s popisom: názov práce, typ práce (Diplomová práca) a meno študenta. Elektronické médiá budú obsahovať úplný text práce (formát .docx, resp. .pdf) a technickú dokumentáciu. Je ich potrebné v papierovej obálke vlepiť na vnútornú zadnú stranu obalu jednotlivých prác. Do jedného exempláru práce sa vkladá originál zadania záverečnej práce, do druhého kópia.
Obhajoba a hodnotenie: Viď sekciu Štátne skúšky.

Podmienkou udelenia klasifikovaného zápočtu z predmetu Diplomový projekt 3 je odovzdanie záverečnej práce (diplomovej práce) stanoveným postupom v stanovenom termíne. Odporúčaný rozsah správy je 40 – 100 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 


Postup odovzdávania písomných správ o riešení projektov do AIS

 1. Portál študenta
 2. Miesto odovzdania
 3. V časti Kam môžem odovzdať – Vkladať súbory (pre príslušný predmet)
 4. Odovzdať súbor
 5. Potvrdiť odovzdanie

Upozornenie:

 1. Po potvrdení odovzdania súboru sa miesto odovzdania uzatvorí a nebudete môcť vykonávať žiadne zmeny.
 2. Po uplynutí termínu odovzdania sa miesto odovzdania v AIS uzavrie a písomnú správu už nebude možné do AIS vložiť.